Ilichapishwa
10 Desemba, 2017

Njaa na kiu ya haki

Joy Kauffman, MPH

Hapa ni MAFUNZO YA BIBLIA JUU YA NJAA ambayo nimemaliza hivi  punde...

 

Kwa hivyo wengi wetu tunapotafakari juu ya uzoefu wa kibinafsi na watu wa nchi nyingine maskini, huonyesha kwamba wana kidogo sana bali bado wanashukuru sana.  Tunashangazwa na uwezo wao wa kiroho na kumtegemea Mungu. Labda hatupaswi kushangazwa. 

 

 Wakati alipokuwa  akiwavutia wasikilizaji wake mlimani, Yesu alisema

 

Heri wale ambao wana njaa na kiu ya haki maana hao watashibishwa Mathayo 5:6 

 

 

Tunaweza kujikuna vichwa vyetu na kushangaa kwa hilo au kulihusisha  kiroho kama wengi wafanyavyo au tunaweza kulichukua kwa kithamani. Je, tunapaswa kulisoma vipi?  Ni wale ambao kwa kweli wana njaa ya kimwili au wale ambao  wana njaa ya haki au wote ambao watashibishwa?. 

 

Ningeshindana ya kwamba ni vyote viwili 

 

Nataka kusoma maandiko machache ya jinsi Mungu alivyoruhusu njaa ya kimwili katika watu wake ili kuwaongoza katika haki.  

Hivi ndivyo watu walivyodhani wakati walipohisi njaa.

 

#1 Kutoka 16:3

Wana wa Israeli wakawaambia, "Laiti tungalikufa kwa mkono wa BWANA katika nchi ya Misri hapo tulipoketi karibu na zile sufuria za nyama tulipokula vyakula hata kushiba; kwani mmetutoa huko na kututia katika bara hili, ili kutuua kwa njaa kusanyiko hili lote."

 

Watu walikuwa na makosa, Mungu hangewauwa kwa njaa.  

Ni nini alitaka wajifunze kutokana na njaa yao?

 

2 # Kumbukumbu la Torati 8:3

Kwa hivyo aliwanyenyekeza na akawaruhusu kuwa na njaa na kuwalisha mana ambayo hamukuijua wala baba zenu hawakuijua ili awajulishe kuwa mwanadamu hataishi kwa mkate pekee bali mwanadamu huishi kwa kila neno ambalo hutoka kinywani mwa Bwana.

 

Ni kwa jinsi gani Mungu alitoa kwa ajili ya njaa yao?

 

#3 Nehemia 9:15

Uliwapa mkate kutoka mbinguni kwa sababu ya njaa yao na akatoa maji kutoka katika mwamba kwa sababu ya kiu yao na kuwaambia waende katika nchi aliyowaapia kuimiliki.

 

Je, njaa kila wakati huwa ni fursa ya funzo kutoka kwa Mungu?

 

#4 Mithali 19:15

Uvivu hutupa mtu katika usingizi wa kina na mtu asiye na kazi atapata shida ya njaa.

 

Hapana, wakati mwingine ni kwa sababu ya uchaguzi.

 

Biblia inasema nini kuhusu jambo hilo?

 

# 5 2 Wathesalonike 3:10

Kwa kuwa hata wakati ule  tulipokuwapo kwenu tuliwaagiza neno hili kwamba ikiwa mtu hataki kufanya     kazi basi asile 

 

Ni nini lengo la Mungu kwa watu wake? 

 

#6 Isaya 49:10

Hawataona  njaa wala  kiu wala joto au jua halitawapiga; kwani yeye aliyewarehemu atawaongoza hata kwa vijito vya maji, atawaongoza.  

 

Kwa hivyo wenye haki kamwe hawatahisi njaa, ni wavivu peke yao?

 

#7 Yeremia 38:9

"Bwana wangu mfalme, watu hawa wamefanya maovu kwa yale yote wamemfanyia nabii Yeremia, ambao wamemtupa korokoroni, na kuna uwezekano huenda akafa na njaa mahali  alipo. Kwani hakuna mikate zaidi katika mji. "

 

Je, Yeremia alikuwa mvivu? Bila shaka la. Lakini Mungu alimruhusu kuwa na njaa alipokuwa kazini.

Ni vipi kuhusu Paul? Hakuweza kamwe kuitwa mvivu.

#8 1 Wakorintho 4:11

Kwa wakati uliopo sote tuna njaa na kiu, kukosa mavazi mazuri, kupigwa na kutokuwa na makazi.

  

#9 2 Wakorintho 11:27

Katika uchovu na taabu, katika ukosefu wa usingizi mara nyingi, katika njaa na kiu, katika kufunga mara nyingi, katika baridi na uchi.

 

Kwa wengine, labda njaa ni sehemu ya uaminifu wa safari.

Je, kuna watu wasio na hatia ambao wanateseka kwa njaa?

 

#10 Maombolezo 2:19

"Inuka,ulalamike usiku, Mwanzo wa makesha yake, Mimina moyo wako kama maji usoni pa Bwana; Umwinulie mikono yako; Kwa uhai wa watoto wako wachanga wazimiao kwa njaa, Mwanzo wa kila njia kuu.

 

Ni vibaya kiasi gani kuwa na  njaa halisi?

 

#11 Maombolezo 4:9

Wale waliouawa kwa upanga ni bora kuliko wale wanaokufa kwa njaa; Kwa ajili miti hiyo imepigwa kwa ukosefu wa matunda ya nyanjani.

 

Mungu ana suluhisho gani juu ya njaa?

 

# 12 Ezekiel 34:29

Nitawajengea bustani ya sifa na hawataangamizwa tena kwa njaa katika nchi wala kuvumilia aibu ya Mataifa tena.

 Atainua "bustani ya sifa." Anatumia kilimo kulisha watu wake. Si wazo riwaya, ilikuwa mpango wake wa kwanza.

Je, Mungu anasema nini kwa wale wenye njaa?

 

# 13 Mathayo 5:6

"Heri wenye njaa na kiu ya haki; Maana hao watashibishwa."

 

#14 Luka 6:21

Heri ninyi mlio na njaa sasa kwa maana mtashibishwa. Heri mnaolia sasa Kwa maana mtacheka.

 

Je ni vipi kuhusu kile ambacho angekizungumzia kwa wale ambao hawajahisi njaa na hawajali kuhusu wengine waliyo nayo?

 

#15 Lukaka 6:25

Ole wenu mlioshiba kwani mtakuwa na njaa. Ole wenu mnaocheka kwani mtaomboleza na kulia.

 

Je, njaa inaweza kuwaongoza watu kuwa na uhusiano wa kina na Mungu?

 

#16 Luka 15:17

"Alipozingatia moyoni mwake alisema: ni watumishi  wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza na mimi hapa ninakufa kwa njaa!

 Njaa ni kitu ambacho kilimfanya mwana arudi kwa baba yake. 

Je, suluhisho mwafaka kwa njaa yote ni lipi?

 

#17 Yohana 6:35

Yesu akawaambia, "Mimi ndimi mkate wa uzima. Yeye ajaye kwangu hataona  njaa kamwe naye aniaminiye  hataona kiu kamwe.

 

 

#18 Ufunuo 7:16

Hawatakuwa na njaa tena, wala kuwa na kiu tena. Jua halitawapiga wala joto lolote;

 

 

Nilipokuwa nikiandaa somo hili la Biblia kuhusu njaa, nilishawishiwa na, 

"Heri wenye njaa na kiu ya haki; Maana hao watashibishwa." "Mathayo 5:6

 

Nilianza kusoma nukuu kutoka kwa waandishi wengine kutoka Ukristo leo.

Kisha nikapata hii ninayoipenda:

"Roho inayogeuka kwa Mungu kwa ajili ya uwezo wake, msaada wake, nguvu zake, kwa kila siku, maombi ya dhati yatakuwa na matamanio yenye heshima, mitazamo ya wazi ya ukweli na wajibu, madhumuni ya juu ya matendo na uendelevu wa njaa na kuwa na kiu  ya haki." Kutoka Ellen G. White, Neema ya Ajabu ya Mungu-ukurasa 316

 

Naipenda Sabato!

Shiriki
Shiriki
Iliyotumwa na 
Joy Kauffman, MPH
Joy ni mwanzilishi mwenye shauku wa FARM STEW.
Kisa cha Naki
Uganda, Afrika
Manukuu
"Nina umri wa miaka kumi na minne (14) na nilianza hedhi mwaka huu. Siku yangu ya kwanza nilihisi aibu na nikakosa kwenda shule ... Si rahisi kupata visodo katika kijiji changu na vichache vilivyoko ni bei ghali. Visodo hivi vipya vitaweza kunisaidia nikiwa katika hedhi. Kwasababu vinaweza kutumika tena, sitakuwa na wasiwasi tena nitakapopata hedhi!"
Visodo

Uhuru kutokana na aibu

Kila siku maelfu ya wasichana wa Kiafrika huacha shule. KWA NINI?  Kwa sababu ya hedhi . Unaweza kuwasaidia wasichana hawa kuendelea na masomo yao  shuleni kwa  kuwapa visodo vinavyoosheka, chupi na kuwapa ujasiri kwa  dola kumi na tano ($15 ) kwa kila msichana  
Lengo letu ni   kuwafikia wasichana  5000 katika mwaka wa 2020!

Irene
Uganda, Afrika
Manukuu
Maisha ya Irene yatabadilishwa wakati zawadi zako zitakapoleta maji safi kwa jamii yake
Ishara ya maelezo
Kila dola  mbili ($2 )zinazopewa FARM STEW zitazidishwa kwa dola moja ($1) na Water4, hadi  dola elfu themanini na nne ($84,000).
Maji

Uhuru kutokana na Ugonjwa na kazi ngumu

Watu elfu 300 hufa kila siku kutokana na magonjwa yanayosababishwa na maji machafu. Zawadi yako inaweza kutoa maji safi kwa dola kumi na tano ($15) kwa kila mtu.  Maji salama sio tu huimarisha afya; bali hutoa fursa kwa ajili ya FARM STEW, kwa ushirikiano na makanisa ya mtaa  kutosheleza kiu ya kiroho ya wale walio na mahitaji.

Kisa cha Naki
Uganda, Afrika
Manukuu
"Nina umri wa miaka kumi na minne (14) na nilianza hedhi mwaka huu. Siku yangu ya kwanza nilihisi aibu na nikakosa kwenda shule ... Si rahisi kupata visodo katika kijiji changu na vichache vilivyoko ni bei ghali. Visodo hivi vipya vitaweza kunisaidia nikiwa katika hedhi. Kwasababu vinaweza kutumika tena, sitakuwa na wasiwasi tena nitakapopata hedhi!"
Visodo

Uhuru kutokana na aibu

Kila siku maelfu ya wasichana wa Kiafrika huacha shule. KWA NINI?  Kwa sababu ya hedhi . Unaweza kuwasaidia wasichana hawa kuendelea na masomo yao  shuleni kwa  kuwapa visodo vinavyoosheka, chupi na kuwapa ujasiri kwa  dola kumi na tano ($15 ) kwa kila msichana  
Lengo letu ni   kuwafikia wasichana  5000 katika mwaka wa 2020!

Irene
Uganda, Afrika
Manukuu
Maisha ya Irene yatabadilishwa wakati zawadi zako zitakapoleta maji safi kwa jamii yake
Ishara ya maelezo
Kila dola  mbili ($2 )zinazopewa FARM STEW zitazidishwa kwa dola moja ($1) na Water4, hadi  dola elfu themanini na nne ($84,000).
Maji

Uhuru kutokana na Ugonjwa na kazi ngumu

Watu elfu 300 hufa kila siku kutokana na magonjwa yanayosababishwa na maji machafu. Zawadi yako inaweza kutoa maji safi kwa dola kumi na tano ($15) kwa kila mtu.  Maji salama sio tu huimarisha afya; bali hutoa fursa kwa ajili ya FARM STEW, kwa ushirikiano na makanisa ya mtaa  kutosheleza kiu ya kiroho ya wale walio na mahitaji.